РЕГЛАМЕНТ
Роботи Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
VIIІ скликання


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ – ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

РОЗДІЛ ІІІ. КОМІСІЇ РАДИ

РОЗДІЛ IV. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ РАДИ

РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ. ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ТА ПОЗАЧЕРГОВИХ СЕСІЙ РАДИ

РОЗДІЛ VІ. ПІДГОТОВКА І РОЗГЛЯД ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ РАДИ

РОЗДІЛ VІІ. ЕТИКА, ДИСЦИПІЛІНА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення другої позачергової
сесії Новгород-Сіверської
міської ради VIIІ скликання
21 грудня 2020 року № 13

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області - представницький орган місцевого самоврядування

 1. Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області (надалі – рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади міста, приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.
 2. Рада вважається правомочною за умови обрання не менш двох третин депутатів від загального складу ради.
 3. Регламент роботи Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (надалі - Регламент) встановлює порядок діяльності ради, скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії ради, порядок проведення пленарних засідань ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів ради.
 4. Регламент затверджується міською радою не пізніш як на другій сесії. Зміни до регламенту можуть вноситися за ініціативою міського голови, секретаря ради, постійних комісій, депутатів міської ради, виконавчого комітету, а також у зв'язку зі змінами у законодавстві України. Порядок внесення змін до Регламенту аналогічний порядку розгляду та затвердження самого Регламенту. Рішення про зміни в регламенті приймаються 2/3 від загального складу депутатів.
 5. Загальний склад ради становить 26 депутатів, які обрані міською громадою.
 6. Термін повноважень ради – 5 років.
 7. Дотримання даного Регламенту є обов'язковим для всіх депутатів міської ради, головою, органами ради, правоохоронними органами, судом, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, а також для фізичних осіб.
 8. Міський голова є головною посадовою особою міської територіальної громади. Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради. При здійсненні наданих повноважень, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою,  відповідальним перед радою.
 9. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність перед територіальною громадою у спосіб, що забезпечує можливість представникам територіальної громади поставити запитання та отримати відповідь (скликання загальних зборів, проведення окремих зустрічей у мікрорайонах міста, трудових, навчальних та інших колективах, організації звітування у прямому ефірі на місцевих телеканалах тощо).

Звітування міського голови відбувається у кілька етапів:

 • попереднє оприлюднення письмового звіту;
 • проведення відкритих особистих зустрічей з громадою.

Звітування міського голови перед територіальною громадою проводиться, як правило, за підсумками першого кварталу року наступного за звітним.

Письмовий звіт міського голови, а також інформація про час, місце та спосіб організації звітування, розміщується не пізніше як за 10 днів до звітування. Інформація про час, місце та спосіб організації звітування розміщується на офіційному веб-сайті Новгород-Сіверської міської ради. Така інформація може бути поширена у засобах масової інформації, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з нею якомога більшої кількості членів територіальної громади.

10. Міський голова  вносить на розгляд та затвердження ради пропозиції щодо кандидатури заступника (заступників) міського голови, керуючого справами, старост та кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради.

11. Секретар міської ради є посадовою особою міської ради. Секретар ради обирається за пропозицією міського голови на сесії міської ради або за пропозицією не менше як половини депутатів від загального складу ради у випадках передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з числа її депутатів шляхом таємного голосування на строк повноважень ради та працює на постійній основі.

12. Статус депутата місцевої ради визначено Конституцією України, Законом України "Про статус депутатів місцевих рад" та іншими законодавчими актами України.

 

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань ради

 1. Рада  проводить  засідання у  сесійній  залі  ради  або в іншому місці, визначеному міським головою, а за його відсутністю – секретарем ради.
 2. Засідання ради ведуться виключно українською мовою.
 3. Промовець, що є іноземцем або особою без громадянства, який не володіє українською мовою, може виступати іншою мовою із забезпеченням у разі необхідності перекладу його виступу українською мовою.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи ради

 1. Пленарні засідання ради, засідання постійних комісій є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законами України.
 2. У випадку, якщо кількість громадян, які з’явилися на засідання ради суттєво перевищує фізичні можливості приміщення, в якому проходить засідання, посадові особи ради зобов’язані оголосити перерву та перенести засідання в місце (за наявністю такого місця), що дозволятиме всім бажаючим безпосередньо відвідати засідання.
 3. Гласність в роботі ради забезпечується шляхом проведення громадянами України та представниками засобів масової інформації фотозйомки, відео та аудіозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також за рішенням ради може здійснюватися відео та аудіо трансляція засідань через інтернет, гучномовці, озвучувальну техніку, радіо, телебачення тощо. Особи, які проводять фотозйомку, відео і аудіо запис не повинні перешкоджати проведенню засідання ради.
 4. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради особи, які не є депутатами (за винятком працівників апарату ради, журналістів), не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів.
 5. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через функціонування офіційного сайту ради. При функціонуванні сайту ради повинні бути забезпечені:
  • розміщення в порядку визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації» проектів рішень та забезпечення технічної можливості їх коментування користувачами сайту (внесення пропозицій, змін, доповнень);
  • розміщення інформації про депутатів, голову, його заступників, секретаря ради, депутатів, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, яка включатиме автобіографії, декларації про доходи, дні і місце прийому, контакти для листування звичайною, електронною поштою та телефонного зв’язку;
  • розміщення звітів голови, його заступників, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій ради;
  • реальна можливість скористатись електронною приймальнею (направити звернення на адресу службовців ради, депутатів, депутатських фракцій та груп);
  • реальна можливість створення електронної петиції та збору підписів в її підтримання (в т.ч. можливість поширення інформації в соціальних мережах).

Стаття 4. Встановлення Державного Прапора України та прапора громади

 1. На будинку ради встановлено постійно піднятий Державний Прапор України.
 2. На час пленарних засідань ради у сесійному залі (іншому місці проведення пленарного засідання) встановлюються Державний Прапор України та прапор громади. Порядок використання прапора громади може встановлюватись за рішенням ради окремими рішеннями.

 

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ – ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 5. Права та обов'язки депутата

 1. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами,  виконує їх доручення. У випадку порушення чинного законодавства та рішень ради про запобігання корупції, виявлення конфлікту інтересів, участі в корупційних діяннях або сприянню іншим особам, депутат місцевої ради притягується до відповідальності, позбавляється депутатського мандату.
 2. Депутат періодично, але не рідше одного разу на  рік, зобов'язаний звітувати  про свою роботу перед виборцями. Проведення звітів депутатів визначається з 01 по 15 лютого наступного за звітним року. Звіт про діяльність за останній рік повноважень ради проводиться з 24 по 29 число місяця, що передує місяцю припинення повноважень ради. Депутат зобов’язаний подати завчасно письмовий звіт для його розміщення на сайті ради, а також провести звітну зустріч із виборцями в строки вказані вище. Інші процедурні моменти звітування депутата визначаються законодавством або окремим рішенням ради. Депутату заборонено заміняти звіти та звітні зустрічі виступами в ЗМІ, а такі виступи можуть лише доповнювати процедуру звітування.
 3. Депутат має право на депутатський запит та депутатське запитання, які вносяться у письмовій чи усній формі та розглядаються відповідно до вимог ст. 21-22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
 4. Депутатський запит, внесений у письмовій  формі для розгляду на сесії - це заявлена попередньо  до проведення сесії та засідань постійних комісій відповідного спрямування  вимога депутата до керівників ради та її органів, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території  вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.
 5. Депутатський запит, внесений у письмовій формі для розгляду на сесії, підлягає включенню до порядку денного по висновку відповідної постійної комісії та рішенню сесії. Проект рішення за депутатським запитом готується комісійно депутатом, яким подано запит та спеціалістом, що відповідає за напрямок діяльності  ради, якого стосується депутатський запит.
 6. У разі прийняття рішення про затвердження депутатського запиту, внесеного у письмовій або усній формі для розгляду на сесії та зобов’язання його доведення  до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто, не пізніше 3 днів з дати прийняття рішення сесії такий запит надсилається адресату.
 7. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати письмову відповідь на нього. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради.
 8. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в  індивідуальному порядку. Запитання може надійти попередньо або на пленарному засіданні. До порядку денного воно не включається, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
 9. Депутат ради має право звертатися з депутатським запитом до усіх державних органів, органів самоврядування, об'єднань громадян, до підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, до посадових осіб з питань,  пов'язаних з депутатською діяльністю і брати участь у розгляді порушених питань. Зазначені органи та посадові особи зобов'язані розглянути його звернення, запит, і дати відповідь негайно, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки - не пізніше у місячний термін.

Стаття 6.  Депутатські групи та фракції

 1. Для спільної роботи з виборцями по здійсненню своїх повноважень,  депутати можуть на основі їх взаємної згоди об'єднатися у депутатські групи, фракції.  Депутатська група, фракція повинна складатися не менш як з двох депутатів.
 2. Депутатська група, фракція може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Рішення зборів депутатів, які створюють депутатську групу, фракцію оформлюється протоколом із зазначенням прізвища та ініціалів депутатів, домашньої адреси, телефонів. Кожний депутат своє рішення увійти до складу групи, фракції підтверджує особистим підписом. На зборах приймається положення про депутатську групу, фракцію, де вказується мета та задачі, які вона збирається вирішувати. Протокол підписаний керівником групи, фракції передається до міської ради. Секретар ради на пленарному засіданні інформує раду про створення депутатської групи, фракції та її персональний склад. Інформація заноситься до протоколу міської ради, що є фактом реєстрації депутатської групи, фракції. Обговорення та голосування з питань створення депутатської групи, фракції її персонального складу не проводиться, рішення не приймається.
 3. Діяльність депутатської групи, фракції припиняється в разі вибуття із неї окремих депутатів, якщо в її складі залишається менше двох депутатів, у разі прийняття депутатами, які  входять до її складу, відповідного рішення.

 

РОЗДІЛ ІІІ. КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 7.  Постійні комісії ради

 1. Постійні  комісії  є  органами  ради,  є відповідальними перед нею і їй підзвітні. Постійні комісії обираються радою з числа депутатів ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
 2. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
 3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника, секретаря і членів комісії. Голова комісії обирається радою за поданням міського голови, секретаря та (або) депутата, депутатськими групами чи фракціями більшістю голосів від загальної кількості обраних депутатів.
 4. Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради вносить міський голова, а в разі його відсутності - секретар міської ради.
 5. Рада утворює комісії:
  • з питань регламенту, депутатської діяльності, законності та правопорядку;
  • з питань планування, бюджету та комунальної власності;
  • з питань земельних відносин  та екології.
 6.  До повноважень постійної комісії входять:
  • попередній розгляд проектів рішень ради, планів та програм економічного і соціального розвитку міської територіальної громади, місцевого бюджету, підготовка висновків за результатами розгляду;
  • вивчення і підготовка, за дорученням ради або за власною ініціативою, питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, охорони навколишнього середовища та інших, підготовка проектів рішень ради за участю спеціаліста, що відповідає за відповідний напрямок діяльності міської ради, висновків з цих питань,  виступи на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право одержувати від керівників органів, підприємств, організацій та установ необхідні матеріали  і документи.
 8. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами та організаціями, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановленій ними термін. Висновки постійних комісій стосовно проектів рішень доводяться до відома сесії.
 9. Організація роботи комісії покладається на голову комісії. Положення про постійні комісії  затверджується не пізніше, ніж на другій сесії відповідного скликання.
 10. Головною формою роботи комісії є засідання, на яких розглядаються проекти рішень, готуються висновки і рекомендації. Засідання комісії скликаються по мірі необхідності. Ведеться протокол засідання комісії, який є офіційним документом, що підписується головою (у разі відсутності – заступником голови) і секретарем комісії.
 11. Засідання комісій правомочні при наявності більше половини від загального складу комісії. Висновки та рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.
 12. Засідання комісій скликаються апаратом міської ради по мірі необхідності за 5 днів, але не пізніше, ніж за 1 день до проведення сесії. На позачергові засідання сесій комісії скликаються безпосередньо перед сесією.

Стаття 8.  Тимчасові контрольні комісії ради

 1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які здійснюють контроль з конкретно вивчених питань, що належать до їх повноважень.
 2. Тимчасові контрольні комісії ради обираються міською радою з числа депутатів міської ради.
 3. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
 4. Тимчасова контрольна комісія ради при здійсненні контролю з визначеного  радою питання вправі залучати для участі в її роботі спеціалістів по цьому питанню, експертів та інших необхідних комісії осіб.
 5. Засідання тимчасових комісій ради проводиться, як правило, закриті. Члени комісії та залучені для участі в її роботі інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з роботою комісії.
 6. По підсумках своєї роботи тимчасові контрольні комісії ради подають звіти та пропозиції на розгляд ради.
 7. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради.

Стаття 9. Лічильна комісія

 1. У разі потреби створюється лічильна комісія для підрахунку голосів депутатів.
 2. Лічильна комісія формується за пропозиціями головуючого, депутатських фракцій, депутатських груп та депутатів.
 3. Лічильна комісія обирається радою. До складу лічильної комісії мають право увійти представники кожної депутатської фракції (групи). Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.
 4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито, крім випадків таємного голосування. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом, який підписується всім складом лічильної комісії.

 

РОЗДІЛ IV. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ РАДИ

Стаття 10. Виконавчі органи ради

 1. Виконавчі органи ради утворюються радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством.
 2. Виключною компетенцією ради є внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законодавством порядку.
 3. В порядку,  визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», за пропозицією голови рада затверджує структуру виконавчих органів ради.
 4. Кандидатури членів виконавчого комітету вносить на розгляд ради голова.
 5. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком. Якщо запропонована головою кандидатура (кандидатури) до складу виконавчого комітету не отримала підтримки необхідної більшості депутатів, голова представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове голосування.
 6. Виконавчі органи ради підзвітні і підконтрольні раді, здійснюють повноваження, які визначені чинним законодавством та окремим рішенням про розмежування повноважень між виконавчими органами ради.
 7. Після обрання виконавчого комітету та затвердження структури і загальної чисельності виконавчих органів рада ухвалює Регламент діяльності виконавчого комітету та виконавчих органів. Секретар ради, якщо іншого не буде визначено рішенням ради, є секретарем виконавчого комітету ради.

 

РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ. ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ТА ПОЗАЧЕРГОВИХ СЕСІЙ РАДИ

Стаття 11. Сесійна форма роботи ради

 1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради – це форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 12. Перше пленарне засідання ради

 1. Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно сільського, селищного, міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського, селищного, міського голови відповідно до статті 42  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.
 2. У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний сільський, селищний, міський голова не зареєстрований відповідно до Закону України "Про місцеві вибори", про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Стаття 13. Відкриття та закриття сесії ради

 1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація  депутатів особисто з підтвердженням своєї присутності власноручним підписом. Депутат зобов’язаний брати особисту участь в пленарному засіданні ради. У випадку неможливості прибути на пленарне засідання депутат зобов’язаний поінформувати секретаря ради та вказати відповідні причини (із додавання відповідних документів, що обґрунтовують поважність відсутності). У випадку відсутності такого повідомлення вважається, що депутат відсутній без поважних причин.
 2. При відкритті пленарних засідань сесій та після їх закриття за допомогою аудіопристроїв виконується Державний гімн України. Усі присутні в залі пленарних засідань зобов’язані стояти струнко під час виконання Державного гімну України, мають право співати гімн або зберігати тишу.
 3. Сесію можна закрити тільки після того, коли в ході пленарних засідань ради було розглянуто всі питання порядку денного сесії.

Стаття 14. Скликання чергових та позачергових сесій ради

 1. Чергові сесії скликаються не рідше одного разу на квартал, відповідно до плану роботи ради, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше, ніж один раз на місяць.
 2. Окрім чергових сесій ради, визначених планом роботи ради, ініціатори, в порядку визначеному законом, можуть скликати позачергові сесії ради.
 3. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вносити  голова, постійні комісії, депутати, виконавчий комітет ради. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть також вноситись загальними зборами громадян, у порядку місцевої ініціативи, громадськими слуханнями (порядок організації яких визначається статутом територіальної громади), а також електронної петиції відповідно до чинного законодавства, Статуту громади та рішень ради.
 4. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами у встановленому порядку, надсилаються секретарю (міському голові) з визначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується.
 5. Розпорядження про місце, час проведення, порядок денний пленарних засідань доводиться організаційним відділом ради до відома кожного депутата  наступними способами:
  • надання інформації засобами телефонного зв’язку;
  • розміщення інформації на офіційному сайті ради;
  • надсилання інформації на електронну пошту депутата;
  • через засоби масової інформації (газета, телебачення).

Стаття 15. Порядок денний сесії ради

 1. Порядок денний та порядок роботи сесії затверджується радою, більшістю  голосів  від  присутніх  депутатів. Питання  про  тривалість сесії вирішується радою.
 2. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами цього Регламенту.

Стаття 16. Порядок підготовки матеріалів до сесії ради

 1. Розпорядження про скликання чергової сесії ради видає міський голова, а в разі його відсутності - секретар міської ради, не пізніше як за десять днів до її проведення, де вказує число, час та місце проведення пленарного засідання, питання, які виносяться на її розгляд. Зазначене розпорядження оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради, шляхом розміщення на стенді в приміщенні ради не пізніше, як за 10 днів до проведення сесії. Позачергова сесія може скликатися за день до проведення засідання. Сесія міськради скликається міським головою по мірі необхідності,  але не рідше одного разу на квартал. Сесія ради може бути також скликана за пропозицією не менш 1/3 (9) депутатів від загального складу ради або за рішенням виконавчого комітету.
 2. На всі питання, які виносяться на розгляд сесії, виконавцями завчасно повинні бути підготовлені проекти рішень, інші матеріали (довідки, листи). Проекти рішень сесії ради з візами осіб, які його готували, юриста, заступника міського голови (згідно з розподілом обов'язків), секретаря ради, керуючого справами підлягають розгляду на засіданні профільної постійної комісії.
 3. Результати обговорення в профільних комісіях проектів рішень оформляються протоколом та висновками, які доводяться до відома сесії при розгляді відповідних проектів рішень. Якщо проект рішення з якогось питання не пройшов попереднього розгляду в постійних комісіях, то він не може бути включений до порядку денного. У виключних випадках, за наполяганням міського голови або депутата, депутатських груп чи фракцій, під час проведення сесії питання може бути включено до порядку денного та розглянуте без попереднього обговорення в профільній комісії ради.
 4. Повідомлення депутатам про скликання позачергової сесії доводиться не пізніше, як за день до  її проведення.
 5. Документи позачергової сесії ради можуть направлятися депутатам не пізніше, ніж за 1 день до її проведення,  в окремих випадках, при їх реєстрації перед початком сесії.

Стаття 17. Порядок роботи сесії

 1. Сесію міської ради проводить міський голова, за його відсутності - секретар ради, а в разі відсутності голови та секретаря ради - депутат ради, який очолює  комісію ради з питань планування, бюджету та комунальної власності.
 2. Поіменна реєстрація депутатів проводиться перед початком роботи сесії.
 3. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, тобто не менше 14 депутатів. В разі відсутності необхідної кількості депутатів, проведення сесії переноситься на іншу дату та час.
 4. Засідання сесії міської ради може проводитися в робочі дні в період часу з 9-00 години до 21-00 години. В разі необхідності, через кожні 3 години роботи сесії може бути оголошена перерва. Час для виступів в обговоренні установлюється до 7 хвилин; для  виступів по порядку ведення сесії, внесення зауважень, запитів, заяв, довідок - до 3 хвилин. В разі необхідності, головуючий може продовжити час для виступів. По кожному питанню депутат має право виступити тільки один раз.
 5. Порядок денний сесії затверджується радою, більшістю голосів від присутніх депутатів.
 6. Головуючий на сесії:
  • оголошує про початок роботи сесії;
  • оголошує кількість зареєстрованих на сесії депутатів міськради,  правомочність ведення сесії, оголошує про відкриття сесії, про участь в роботі сесії депутатів інших рад, запрошених;
  • оголошує питання, які виносяться на розгляд сесії ради;
  • організує обговорення порядку денного, ставить його на голосування;
  • оголошує пропозиції щодо порядку роботи сесії та ставить їх на голосування;
  • надає слово для доповідей, співдоповідей, виступів, інформацій, повідомлень,  які надійшли секретарю сесії від депутатів;
  • надає слово депутатам ради для оголошення ними депутатських запитів, запитань, довідок, заяв, пропозицій, організує їх обговорення та прийняття по них, при необхідності, рішень;
  • дає, при необхідності, доручення комісіям або окремим депутатам, пов'язані з забезпеченням роботи сесії;
  • організує проведення консультацій з фахівцями, постійними комісіями ради з метою подолання суперечностей (розбіжностей) та вирішення інших питань,  які виникли у ході роботи сесії міськради;
  • забезпечує можливість висловлення різноманітних думок у ході обговорення питань в межах часу, затвердженого Регламентом сесії;
  • позбавляє слова після одного попередження виступаючого, якщо останній перевищив відведений йому час або виступає не по темі, яка обговорюється;
  • забезпечує порядок у залі засідань сесії міськради;
  • оголошує результати голосування;
  • сприяє духу співробітництва, зближенню позицій сторін з питань, які обговорюються, досягненню взаємовигідних рішень;
  • забезпечує дотримання Регламенту сесії;
  • надає слово депутатам міськради для оголошення зауважень стосовно ведення сесії ради;
  • закриває сесію ради.
 7. Розгляд пропозицій, доповнень та уточнень до проекту рішення  ради проводиться після прийняття внесеного тексту проекту рішення за основу.
 8. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Поіменне голосування здійснюється шляхом оголошення позиції депутата в ході голосування. Секретар ради оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів та фіксує результати волевиявлення. Депутат, прізвище якого оголошено, заявляє про свою позицію “ за ”, “ проти ”, “ утримався ”. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
 9. Рішення ради приймаються більшістю депутатів від загального складу ради – у випадку подання 14 або більше голосів «за». При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. У разі, якщо проект рішення не набрав необхідної кількості голосів для його затвердження, зазначений проект знімається з порядку денного. 
 10. При проведенні відкритого голосування підрахунок голосів доручається секретарю міської ради або головуючому. За пропозицією депутатів може бути обрана лічильна група у складі 2-х депутатів, яка проводитиме підрахунок голосів.                                                   
 11. Перед початком відкритого голосування головуючий на сесії вказує кількість пропозицій, які ставляться на голосування, черговість внесення, уточнює їх формулювання, нагадує якою більшістю голосів приймається рішення.
 12. По кожному запропонованому на голосування питанню, депутат ради має один голос і подає його “ за ”, “ проти ” або “ утримується ” при голосуванні. Після закінчення підрахунку голосів, головуючий на сесії оголошує результати голосування: прийнята пропозиція чи відхилена.
 13. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України або по рішенню сесії, підтриманому більшістю депутатів, присутніх на сесії.
 14. Для проведення таємного голосування та визначення його результатів, сесія обирає із числа депутатів більшістю від присутніх відкритим голосуванням лічильну комісію. До складу комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких заносяться до бюлетеню  для таємного голосування. Порядок роботи лічильної комісії, проведення таємного голосування здійснюється у відповідності з загальноприйнятими нормами.
 15. Рішення ради доводяться до відома громадян з урахуванням обмежень щодо персональних даних не пізніше п’яти робочих днів після їх прийняття на веб-сайті міської ради із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації. Рішення ради набирає чинності  з моменту його прийняття,  якщо не встановлено  іншого терміну введення його в дію.
 16. Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами ради на пленарному засіданні і передані у письмовій формі головуючому на засіданні направляються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції  і зауваження не пізніше як у місячний термін, якщо  інший термін не встановлено радою і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів,  які внесли пропозиції  і зауваження,  а також раду.
 17. Технічне ведення протоколу (аудіо - або відеозапису) сесії покладається на секретаря міської ради. 
 18. Протокол сесії ради протягом  п’яти робочих днів оформляється та підписується міським головою, а в разі його відсутності секретарем ради і протягом скликання знаходиться у секретаря міської ради, а потім передається у державний архів для постійного зберігання.

 

РОЗДІЛ VІ. ПІДГОТОВКА І РОЗГЛЯД ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ РАДИ

Стаття 18. Загальні правила

 1. Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів ради здійснюється відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, що складається та затверджується радою щорічно, але не пізніше 15 грудня поточного року. План діяльності з підготовки регуляторних актів є складовою частиною плану роботи ради. Після затвердження плану роботи ради план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів опубліковується на офіційному сайті ради.
 2. При підготовці проекту регуляторного акту, який не внесено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, рада вносить зміни до плану не пізніше  десяти робочих днів з дня внесення проекту на розгляд, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.
 3. Розробник регуляторного акта, відповідно до строку підготовки проекту, встановленого планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, подає постійній комісії ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності та правопорядку  проект  регуляторного акта  разом з аналізом регуляторного впливу,  не пізніше, ніж за  два місяці  до засідання сесії ради.
 4. За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради постійна  комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, законності та правопорядку може прийняти рішення про забезпечення підготовки в порядку, встановленому частинами другою та третьою статті 34 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради, постійною комісією ради. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 вищезазначеного Закону.
 5. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту, постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, законності та правопорядку протягом 5 робочих днів з дня отримання експертного висновку готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам  Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. У випадках, визначених Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.
 6. У разі, якщо постійна комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, законності та правопорядку  дійде висновку, що проект регуляторного акта відповідає  вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розробник регуляторного акту або за його поданням постійна комісія ради протягом 5 робочих днів з дня підготовки висновків оприлюднює одним зі способів, що передбачено ст. 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу (або експертний висновок) та встановлює строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції. Розробник регуляторного акта розглядає усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку,  повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.          
 7. Доопрацьований проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу подаються розробником до постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, законності та правопорядку для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8  Закону  України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».              
 8. Постійна комісії з питань регламенту, депутатської діяльності,  законності та правопорядку  забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.
 9. Після надання відповідних пропозицій висновки постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, законності та правопорядку та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акту у міський раді.
 10. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, законності та правопорядку доповідає висновки  постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.
 11. Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо присутня хоча б одна з таких обставин:
  • відсутній аналіз регуляторного впливу;
  • проект регуляторного акту не був оприлюднений.
 12. Рішення з питань прийняття регуляторних актів приймаються за процедурою і в порядку визначеному для прийняття рішень ради. Регуляторні акти оприлюднюються в порядку визначеному законодавством.

 

РОЗДІЛ VІІ. ЕТИКА, ДИСЦИПІЛІНА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 20. Норми депутатської етики та дисципліна

 1. Депутат ради, здійснюючи свої депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, в тому числі керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі та гідності; не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів ради, громадян.
 2. Депутат несе персональну відповідальність за зміст своїх виступів, їх правдивість та етичність. У випадку визнання в судовому порядку дій депутата (в т.ч. проголошених ним заяв та виступів) такими, що порушують вимоги Конституції і законів України, такі дії депутата можуть стати підставою дострокового припинення його повноважень.
 3. Під час виконання депутатських повноважень для голови і депутата є неприпустимим: вживання образливих, неетичних, лайливих висловів по відношенню до громадян, окремих депутатів, депутатського корпусу в цілому, ради, службовців місцевого самоврядування тощо. Неприпустимими є критика депутата щодо його вибору при голосуванні з окремого питання, зловживання та спекуляції при коментуванні прийнятих чи відхилених радою рішень.
 4. Депутати, присутні на засіданні ради, зобов'язані мати охайний зовнішній вигляд, посвідчення депутата.
 5. Під час пленарного засідання голова, депутати, а також запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади міста та представники засобів масової інформації не повинні заважити виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням, тощо). Під час пленарного засідання голова, депутати, а також запрошені особи повинні вимкнути засоби зв'язку або перевести їх у беззвучний режим. Запрошеним особам та представникам засобів масової інформації заборонено здійснювати та приймати телефонні дзвінки в залі проведення пленарного засідання під час тривання засідання.
 6. Голова, депутати, інші присутні на пленарному засіданні ради особи зобов’язані дотримуватись вимог даного Регламенту.
 7. Міський голова, секретар, заступник міського голови, депутат Новгород-Сіверської міської ради зобов’язаний вживати всі можливі заходи щодо врегулювання конфлікту інтересів. Міський голова, секретар, заступник міського голови, депутат Новгород-Сіверської міської ради бере участь у розгляді рішення при наявності в нього/неї конфлікту інтересів тільки за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради перед голосуванням за відповідне рішення, про що робиться відмітка в стенограмі (протоколі) засідання. При цьому міський голова, секретар, депутат міської ради після оголошення про конфлікт інтересів має право не брати участь в розгляді рішення та утриматися від участі в процедурі голосування. Рекомендується не брати участь в розгляді:
  • рішень, які стосуються виділення коштів, комунального майна, надання пільг чи преференцій пов’язаним юридичним особам;
  • рішень, які стосуються надання матеріальних благ, комунального майна, виділення коштів пов’язаним фізичним особам;
  • рішень, які стосуються визначення умови оплати праці, преміювання, призначення на посаду себе та близьких осіб.

При розгляді проектів рішень у постійних комісіях міської ради, депутат міської ради бере участь у розгляді рішення при наявності в нього/неї конфлікту інтересів тільки за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання комісії перед розглядом відповідного рішення, про що робиться відмітка в стенограмі (протоколі) засідання. При цьому депутату міської ради після оголошення про конфлікт інтересів рекомендується не брати участь в розгляді рішення. Якщо неучасть депутата у прийнятті цього рішення комісією призведе до втрати правомочності засідання постійної депутатської комісії, участь депутата у прийнятті рішення має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається на засіданні постійної депутатської комісії, про що робиться відмітка в стенограмі (протоколі) засідання.

 

Стаття 21. Заходи впливу за порушення вимог Регламенту

 1. За порушення вимог даного Регламенту за рішенням ради до порушника можуть застосовуватись наступні заходи впливу:
  • Позбавлення права на продовження виступу.
  • Видалення з зали пленарного засідання (зали роботи комісії) до закінчення засідання.
 2. Якщо головуючий на засіданні звертається до виступаючого чи присутнього, останній повинен негайно зупинити свій виступ чи припинити свої дії. У випадку не реагування виступаючого на звернення головуючого, головуючий може поставити на голосування питання про позбавлення права виступу. Якщо вказана пропозиція головуючого не буде підтримана процедурним рішенням ради, виступ промовця повинен бути продовженим із додаванням до часу виступу часу, який було використано для голосування з цього процедурного питання.
 3. Пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань або засідань постійної комісії є підставою для інформування громади міста через засоби масової інформації про невиконання депутатом своїх обов’язків. 
 4. В разі не реагування на вимоги головуючого, зухвале продовження вчинення порушення, непідкорення процедурним рішенням ради щодо нього, вчинення лайки, бійки, знаходження в нетверезому стані, порушник підлягає видаленню з зали працівниками поліції, які викликаються головуючим за номером 102.
 5. Головуючий на засіданні зобов'язаний дотримуватись усіх норм та вимог, передбачених цим Регламентом.

Секретар міської ради Л. Ткаченко