Форма запиту для доступу до публічної інформації


Форма запиту для доступу до публічної інформації в Новгород-Сіверській міській раді.doc

Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпоряднико якої є Новгород-Сіверська міська рада.doc

Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Новгород-Сіверська міська рада.doc

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію.doc

Розмір факитичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію.doc

 

Примітки:

 1. Запит на інформацію може бути поданий:на поштову адресу:
  • вул. Захисників України, 2, місто Новгород-Сіверський Чернігівська область, 16000;
  • на електронну адресу: [email protected]
  • факсом (04658) 3-14-57;
  • телефоном (04658) 3-14-57;
 2. Запити, що надійшли після закінчення робочого часу, реєструються наступного робочого дня за фактичним днем надходження.
 3. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, відповідно до встановлених норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.
 4. Відповідь на запит на інформацію надається виконавчими органами міської ради протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту (реєстрації) у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншій формі.
 5. Відповідь запитувачу готує працівник виконавчих органів міської ради, у володінні якого перебуває запитувана інформація.
 6. Протягом трьох робочих днів з дня реєстрації готує працівник виконавчих органів міської ради, у володінні якого перебуває запитувана інформація, надає завізовані інформаційні матеріали або проект відповіді (проект відмови, відстрочки в задоволенні запиту на інформацію) міському голові (заступнику міського голови).
 7. Працівники виконавчих органів міської ради несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів на інформацію та дотримання термінів їх розгляду, а також за зміст підготовлених інформаційних матеріалів та проектів відповідей.
 8. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
 9. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження стоку розгляду запитувачу повідомляється в письмові формі на пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 10. Датою та часом фактичного виконання запиту вважається дата та час реєстрації відповіді на запит у загальному відділі міської ради.
 11. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
 12. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:
  • виконавчі органи міської ради не володіють і не зобов’язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
  • запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком відповідно до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію;
  • не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону, а саме не зазначені:
   • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер зв’язку, якщо такий є; б) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, до якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); в) підпис і дата (за умови подання письмового запиту).
 13. Відмова надається у письмовій формі.
 14. Запитувач має право оскаржити:
  • відмову в задоволенні запиту на інформацію;
  • відстрочку задоволення запиту на інформацію;
  • ненадання відповіді на запит на інформацію;
  • надання недостовірної або неповної інформації;
  • несвоєчасне надання інформації;
  • невиконання виконавчими органами міської ради обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
  • інші рішення, дія чи бездіяльність виконавчих органів міської ради, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації здійснюється до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради С. Поливода