16000, Україна, Чернігівська обл. м.Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, 2
Тел. (04658)3-14-57
Про заміщення посади генерального директора КНП «Новгород-Сіверська ЦМЛ»

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверська центральна міська лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

 

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я,  затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 із змінами, рішення третьої сесії VIII скликання Новгород-Сіверської міської ради від 24.12.2021 № 25 «Про прийняття у комунальну власність Новгород-Сіверської міської територіальної громади зі спільної власності територіальних громад Новгород-Сіверського району установ, закладів, підприємств та їх майна», розпорядження Новгород-Сіверського міського голови  від 15.08.2022 № 71-ОД «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверська центральна міська лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області»

 

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Новгород-Сіверська центральна міська лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області.

 

Скорочена найменування українською мовою: КНП «Новгород-Сіверська ЦМЛ».

 

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 16000, Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, 17.

 

Основні напрями його діяльності: забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

 

Статут: Статут Комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверська центральна міська лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, затверджений рішенням сімнадцятої позачергової сесії Новгород-Сіверської міської ради VIIІ скликання від 20 липня 2022 року № 669, додається.

 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 18 серпня 2022 року.

 

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 16 вересня 2022 року.

 

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 16000, Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Губернська, 2 (відділ управління персоналом).

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (04658) 2-38-61, е-mаіl: [email protected] (тема: Конкурс на керівника Новгород-Сіверської ЦМЛ).

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

 1. копія паспорта громадянина України;
 2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографія;
 5. копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальноообов’язкового державного соціального страхування, або копії інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
 7. конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 8. довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);
 9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
 10. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
 11. заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
 12. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та ін.).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент!

 

Вимоги до претендента:

Вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Державне управління» або «Охорона здоров’я», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки».

У разі здобуття вищої освіти у галузі знань «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» вимагається наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Державне управління». У разі здобуття вищої освіти у галузі знань «Охорона здоров’я» вимагається подальша спеціалізація «Організація і управління охороною здоров’я» або наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Державне управління».

Стаж роботи на керівних посадах: для закладів районного рівня – 3 роки.

 

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Конкурсна пропозиція повинна бути обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту і подана в паперовій та електронній формі.

 

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

 

Умови оплати праці керівника закладу визначаються:

статтею 97 Кодексу законів про працю України, статтями 15, 16 Закону України «Про оплату праці», Законом України «Про колективні договори і угоди», відповідними галузевими та регіональними угодами, постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 (з наступними змінами і доповненнями).

За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата проведення конкурсу:

 

20 вересня 2022 року о 15.00 год. – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

 

22 вересня 2022 року об 11.00 год. – засідання конкурсної комісії із заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області, зала засідань, 16000, Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Губернська, 2.

 

Протокол засідання конкурсної комісії від 16.08.2022.pdf

 

Статут Комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверська центральна міська лікарня імені І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

 

Протокол засідання конкурсної комісії від 20.09.2022.pdf

Протокол засідання конкурсної комісії від 22.09.2022.pdf

Засідання конкурсної комісії 22.09.2022 Частина 1

Засідання конкурсної комісії 22.09.2022 Частина 2