16000, Україна, Чернігівська обл. м.Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, 2
Тел. (04658)3-14-57
Штатний розпис основа

Штатний розпис – право власника чи вимога закону.

Цікаво, що жоден законодавчий акт не містить чіткого визначення терміна «штатний розпис». В юридичних довідниках під ним розуміють документ, яким встановлюється структура, штат, посадові оклади, а також назви посад та чисельність персоналу.

 

Відповідно до ст. 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, установлює чисельність працівників та штатний розпис. Як бачимо, ця норма надає підприємству свободу в прийнятті рішення щодо складання штатного розпису, але разом з тим указує на його необхідність.

 

На підставі штатного розпису, Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також посадових (робочих) інструкцій керівник підприємства приймає рішення з кадрових питань, зокрема щодо прийому на роботу, переведення працівників на іншу роботу, установлення посадового окладу (тарифної ставки) конкретного працівника відповідно до його посади (кваліфікації).

 

При зазначенні найменування посади у штатному розписі необхідно враховувати вимоги нормативно-правових актів, зокрема керуватися Класифікатором професій. Назви посад та професій повинні чітко відповідати назвам, наведеним у Класифікаторі. У штатному розписі має бути затверджено всі можливі на підприємстві посади, для основних працівників, так і посади, на які приймаються сумісники.

 

Звертаємо увагу, що створення посади шляхом об’єднання двох назв, якщо насправді має місце поєднання професій, є порушенням порядку, встановленого Класифікатором професій. У такому разі до штатного розпису має бути введено дві посади, а працівник, який їх суміщає, відповідно до ст. 105 КЗпП України повинен одержувати доплату за суміщення професій (посад). Це правило не стосується подвійних посад, які в Класифікаторі професій зазначено через дефіс і є встановленою кодифікованою назвою однієї посади, наприклад слюсар-електромонтажник, секретар-друкарка тощо.

 

При складанні штатного розпису використовується таке поняття, як «штатна одиниця», під яким розуміється певна посада в кожному із структурних підрозділів підприємства. Залежно від потреб підприємства в тій чи іншій посаді передбачається одна штатна одиниця, 0,5 і менше.

 

У штатному розписі встановлюється оклад для кожного працівника окремо. При цьому слід мати на увазі, що розмір заробітної плати залежить від складності та умов роботи, що виконується, професійно-ділових якостей працівника, результатів його роботи та господарської діяльності підприємства (ч. 2 ст. 1 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95).

 

Крім того, при складанні штатного розпису потрібно враховувати, що посадовий оклад або місячна тарифна ставка (оклад) працівника не можуть бути менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.  

 

При встановленні окладів (тарифних ставок) слід також брати до уваги положення Генеральної угоди між Кабміном, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців та підприємців і всеукраїнськими профспілками та профоб’єднаннями.

 

Штатний розпис повинен містити такі складові, як гриф затвердження, заголовок і текст. Крім того, до штатного розпису вносять такі відомості: найменування структурного підрозділу, перелік посад, кількість штатних одиниць, розмір (суми) посадових окладів та надбавок, місячний фонд оплати праці.

 

Доцільно складати штатний розпис так, щоб посади відповідали структурі підприємства в порядку підпорядкованості підрозділів і при цьому враховувалася б підпорядкованість усередині структурного підрозділу.

 

У випадку створення на підприємстві відділу організації праці та заробітної плати, саме цей відділ готує проект штатного розпису підприємства та погоджує його з керівниками відділів (служб), із заступниками керівника та керівником. Якщо відділу організації праці та заробітної плати на підприємстві немає, розробкою зазначеного документа займається кадрова служба (відділ кадрів). На маленьких підприємствах обов’язки з підготовки штатного розпису покладаються на окремого спеціаліста (наприклад, бухгалтера). Затверджується штатний розпис керівником підприємства та погоджується з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (ст. 97 КЗпП України).

 

Коли виникає необхідність введення нових штатних одиниць, виведення штатних одиниць, зміни розміру оплати праці (окладу) або істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, розрядів та найменувань посад тощо) до штатного розпису можуть вноситися зміни. Кількість та періодичність змін штатного розпису протягом поточного року не обмежено.

 

При внесенні змін необхідно враховувати норми ст. 32 і 103 КЗпП України, згідно з якими про зміни істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, установлення або відміни неповного робочого часу, суміщення професій, зміні розрядів, найменування посад тощо) у бік погіршення власник або уповноважений ним орган зобов’язаний повідомити працівника не пізніше, ніж за два місяці до набуття чинності такими змінами.

 

 

Заступник начальника відділу –

державний інспектор праці Т.Ю. Черняк